پیچ کله قارچی

پیچ کله قارچی

پیچ کله قارچی Cable tray bolt پیچ کله قارچی جهت ارتباط بین سینی کابل های سایز های مختلف استفاده شده و از مفتول گالوانیزه گرم تولید می گردد. بصورت پیچ…