بست گریتینگ برق

بست گریتینگ

معرفی بست گریتینگ بست گریتینگ شامل یک گیره جمع کننده و همین طور دارای دندانه هایی است که استحکام و قدرت نگهدارندگی بیش تری را برای بست فراهم می کند.…