گلند کابل آرمور دار

گلند های کابل

گلند های کابل گلندهای کابـل بـرای اتصـال امـن انتهـای کابـل بـه یـک وسـیله کـه عمومـا دسـتگاه، تابلـو یـا جعبـه توزیـع، و یـا محفظـه روشـنایی بـرق اسـت، اسـتفاده مـی گـردد. گلندهای…