ریل یونسترات

ریل یونسترات

آشنایی با ریل یونسترات ریل یونسترات اساساً یک ساختار حمایتی و پشتیبانی را برای انواع وسایل و تجهیزات موجود در صنایع مختلف، فراهم می کند. آن ها اغلب برای پشتیبانی…

یونسترات چنل - سی ریل گالوانیزه

یونیسترات چنل

یونیسترات چنل گالوانیزه یونیسترات چنل گالوانیزه کاسپین پایپ که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود . یو چنل یا یو ریل یک قطعه ی بیوار کاربردی…