یونسترات چنل - سی ریل گالوانیزه

یونیسترات چنل

یونیسترات چنل گالوانیزه یونیسترات چنل گالوانیزه کاسپین پایپ که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود . یو چنل یا یو ریل یک قطعه ی بیوار کاربردی…