سینی کابل گالوانیزه گرم

سینی کابل های برق

سینی کابل های برق سینی کابل های برق از جمله تجهیزات پر مصرف در سیستم های کابل کشی می باشد که پروسه تولید آن از ورق گالوانیزه گرم می باشد.…
سینی و نردبان کابل

سینی و نردبان کابل

سینی و نردبان کابل سینی کابل و نردبان کابل های کامپوزیتی توسط فرآیند پالتروژن و مطابق با استاندارد NEMA FG1 ساخته می شوند. در این فرآیند مواد خام  (مانند مت…
اتصالات سینی کابل - سینی گالوانیزه گرم

سینی گالوانیزه گرم

سینی گالوانیزه گرم Hot Galvanized tray سینی گالوانیزه گرم از جمله تجهیزات پر مصرف در سیستم های کابل کشی می باشد که پروسه تولید آن از ورق گالوانیزه گرم می…