برش و ماشین کاری

برشکاری
برشکاری

شرکت کاسپین پایپ امکان برش و دنده کاری انواع لوله برق و امکان برش سینی کابل در طول های مختلف در طول های مورد نیاز را دارا می باشد.