پروژه های عمرانی

پروژه عمرانی عظیم ایران مال

سال انجام : ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶

پروژه عظیم ایران مال

پروژه پارکینگ بزرگ فرودگاه مهرآباد

سال انجام : ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶