گلند کابل آرمور دار

گلند های کابل

گلند های کابل

گلندهای کابـل بـرای اتصـال امـن انتهـای کابـل بـه یـک وسـیله کـه عمومـا دسـتگاه، تابلـو یـا جعبـه توزیـع، و یـا محفظـه روشـنایی بـرق اسـت، اسـتفاده مـی گـردد. گلندهای کابل بـه طـور موثـری از ورود گـرد و غبـار، آب، روغـن، مـواد شـیمیایی، و حشـرات بـه درون دسـتگاه، تابلـو، یـا محفظـه مـورد نصـب جلوگیـری مـی کنـد.

گلنـدهای کابل بـه گونـه ای طراحـی شـده کـه پـس از ورود کابـل بـه گلنـد و رد شـدن آن از “واشـر محافـظ کابـل”، عـلاوه بـر آب بنـدی دسـتگاه یـا تابلـو در محـل ورود کابـل، از آسـیب کابـل توسـط بدنـه فلـزی و غالبـا تیـز بدنـه دسـتگاه، تابلـو، یـا محفظـه ای کـه سـوراخ جهـت عبـور کابـل در آن ایجـاد گردیـده اسـت جلوگیـری مـی کنـد.

عـدم اسـتفاده از گلنـد، بـه خصـوص در محیـط بـا ارتعـاش بـالا، موجـب آسـیب دیدگـی و حتـی پارگـی کابـل در دراز مـدت در محـل تلاقی کابـل بـا دسـتگاه، تابلـو، یـا محفظـه مـی گـردد.
استفاده از پالستیک های مهندسی با دوام در تولید انواع پالستیکی گلند، و برنج با آبکاری نیکل در انواع فلزی، طول عمر طولانی گلند را تضمین می نماید.
گلندها بر روی کلیه کابل ها، اعم از کابل های قدرت، کنترل، ابزار دقیق، اطلاعات ، ارتباطات ، … مورد استفاده می باشند.

گلند های کابل

گلند کابل

انواع گلند ها

۱ .گلند های پالستیکی با استاندارد رزوه PG) PPG)

رزوه گلندهای PPG بر اساس استاندارد Panzergewinde آلمان طراحی و ساخته شده است. این گلندها در ۱۱ سایز مختلف، از PG7 تا PG63 می باشند که هر سایز ، بازه قطری کابل مخصوص به خود را پوشش می دهد.

نایلون تنش زدایی شده به کار رفته در این گلندها از نوع پلی آمید ۶ خود خاموش شونده بوده و دارای خواص اشتعال-مقاوم و اشتعال-خاموش شونده با استاندارد می باشد.
گلندهای پلاستیکی PPG دارای پنج قسمت می باشد: مهره تثبیت کننده ، واشر آب بندی ، بدنه و چنگال ، واشر محافظ کابل و درپوش

۲ .گلندهای پلاستیکی با استاندارد رزوه متریک(PMG)

رزوه گلندهـای PMG بـر اسـاس اسـتاندارد واحـد انـدازه گیـری اسـتاندارد ISO ، یعنـی متریـک (میلـی متـر) طراحـی و سـاخته شـده اسـت. ایـن گلندهـا در ۸ سـایز مختلـف مـی باشـد کـه هـر سـایز، بـازه قطـری کابـل مخصـوص بـه خـود را پوشـش مـی دهـد.

نایلـون تنـش زدایـی شـده بـه کار رفتـه در ایـن گلندهـا از نـوع پلـی آمیـد ۶ خـود خامـوش شـونده بـوده و دارای خـواص اشـتعال-مقاوم و اشـتعال-خاموش شـونده بـا اسـتاندارد مـی باشـد.
گلندهـای پالسـتیکی PMG دارای ۵ پنـج قسـمت مـی باشـد : مهـره تثبیـت کننـده ، واشـر آب بنـدی ، بدنـه و چنـگال ، واشـر محافـظ کابـل و درپـوش

گلند کابل

۳ .گلندهای برنجی با رزوه استاندارد PG) MPG)

رزوه گلندهـای MPG بـر اسـاس اسـتاندارد Panzergewinde آلمـان طراحـی و سـاخته شـده اسـت. ایـن گلندهـا در ۱۱ سـایز مختلـف از PG7 تـا PG63 مـی باشـند کـه هـر سـایز، بـازه قطـری کابـل مخصـوص بـه خـود را پوشـش مـی دهـد.

گلندهـای برنجـی تنـش زدایـی شـده، دارای لایه آبـکاری نیـکل مـی باشـد. گلنـد هـای فلـزی عمدتـا در محیـط بیرونـی کـه بـازه دمایـی وسـیعی را دارد، و دائمـا تحـت اشـعه مـاوراء بنفـش ( UV )خورشـید مـی باشـد، مـورد اسـتفاده مـی باشـد.

روکـش نیـکل بـه کار رفتـه، از خوردگـی و زنـگ زدگـی گلنـد جلوگیـری مـی کنـد. گلندهـای برنجـی MPG دارای شـش قسـمت مـی باشـد : مهـره تثبیـت کننـده ، واشـر آب بنـدی ، بدنـه ، واشـر محافـظ کابـل ، چنـگال و درپوش

۴ .گلندهای برنجی با رزوه استاندارد متریک (MMG)

رزوه گلندهـای MMG بـر اسـاس اسـتاندارد واحـد انـدازه گیـری اسـتاندارد ISO ،یعنـی متریـک (میلـی متـر) طراحـی و سـاخته شـده اسـت. ایـن گلندهـا در ۸ سـایز مـی باشـند کـه هـر سـایز، بـازه قطـری کابـل مخصـوص بـه خـود را پوشـش مـی دهـد.

گلندهـای برنجـی تنـش زدایـی شـده، دارای الیـه آبـکاری نیـکل مـی باشـد. روکـش نیـکل بـه کار رفتـه، از خوردگـی و زنـگ زدگـی گلنـد جلوگیـری مـی کنـد.
گلندهـای برنجـی MG دارای شـش قسـمت مـی باشـد : مهـره تثبیـت کننـده ،  واشـر آب بنـدی ، بدنـه ، واشـر محافـظ کابـل ، چنـگال و درپوش

به شما بازدید کننده گرامی پیشنهاد می شود با برقراری تماس با کارشناسان کاسپین پایپ در زمینه ی فروش گلند های کابل کاسپین پایپ ، پس از دریافت مشاوره و اطلاعات لازم، اقدام به خرید محصول مورد نظر خود نمایید.