بست اسپیت برق

بست اسپیت

بست اسپیت برق بست اسپیت برق کاسپین پایپ که به روش تولید از ورق گالوانیزه گرم انجام می شود. در اندازه های مختلف وتولید می گردد. بست اسپیت کابل گالوانیزه…