سینی کابل گالوانیزه گرم

سینی کابل های برق

سینی کابل های برق سینی کابل های برق از جمله تجهیزات پر مصرف در سیستم های کابل کشی می باشد که پروسه تولید آن از ورق گالوانیزه گرم می باشد.…