سینی و نردبان کابل

سینی و نردبان کابل

سینی و نردبان کابل سینی کابل و نردبان کابل های کامپوزیتی توسط فرآیند پالتروژن و مطابق با استاندارد NEMA FG1 ساخته می شوند. در این فرآیند مواد خام  (مانند مت…