براز بوش

براز بوش

براز بوش ، براز بوشن براز بوش لوله برق کاسپین پایپ که به روش تولید از شمش برنجی انجام می شود. در اندازه های مختلف و طول های کوتاه ،…