سرلوله پلاستیکی

سرلوله پلاستیکی

سر لوله پلاستیکی سرلوله پلاستیکی کاسپین پایپ که به روش تولید و تزریق پلاستیکی انجام می گردد. از سر لوله های پلاستیکی برای محافظت از روکش کابل در محل خروج…